:new: ฝ่ายบัญชีของ abbza :new:

ชื่อบัญชี  นางสาว พชรวรรณ / Miss Potcharawan
ธนาคารกสิกรไทย ขอนแก่น /ออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 491-2-15869-7
Kasikorn Bank, Saving 491-2-15869-7

ท่อน้ำเลี้ยง  ธารน้ำใจ